Cửa hàng tương tự


Jollibee

Tầng 2 [19]

Trà, bánh và cà phê


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê