Thực đơn tương tự

29/05/2020

THỰC ĐƠN PHÚC LONG

  Phúc Long Coffee and Tea
13/03/2022

THỰC ĐƠN YOGEN FRUZ

  YOGEN FRUZ
14/08/2020

THỰC ĐƠN TRUNG NGUYÊN LEGEND

  Trung Nguyên Legend
15/11/2020

THỰC ĐƠN BOBAPOP

  BOBAPOP
30/11/2020

THỰC ĐƠN SMOOTHIE TOWN

  SMOOTHIE TOWN
11/01/2021

THỰC ĐƠN KOI THÉ

  KOI Thé
15/11/2020

THỰC ĐƠN OCEAN COFFEE

  OCEAN COFFEE
06/01/2022

THỰC ĐƠN STARBUCKS

  STARBUCKS