Tầng 2
Phố ẩm thực
10:00 - 22:00
Tầng trệt
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 1
Thời trang & Phụ kiện
10:00 - 22:00
Tầng 2
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 2
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 1
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 2
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 1
Thời trang & Phụ kiện
10:00 - 22:00
Tầng trệt
Giải trí, Dịch vụ, Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình
Tầng 2
Phố ẩm thực
10:00 - 22:00
Tầng 1
Giải trí, Dịch vụ, Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình
10:00 - 22:00
Tầng 2
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 1
Thời trang & Phụ kiện
10:00 - 22:00
Tầng 2
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng trệt
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng trệt
Thời trang & Phụ kiện
10:00 - 22:00
Thức ăn & Nước uống
10:00 - 22:00
Tầng 1
Giải trí, Dịch vụ, Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình
10:00 - 22:00
Thời trang & Phụ kiện
Tầng trệt
Giải trí, Dịch vụ, Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình